Services

Detox Diet Consultation Fees Plan

Diet Consultation fees Plan For Detox Diet

India Patients
One Time Detox: Rs.1000
7 Day Detox: Rs.3500
US
O One Time Detox: USD 25
7 Day Detox: USD 55
Europe Union
One Time Detox: Euro 25
7 Day Detox: Euro 55
Australia/UAE/Asia/Africa
One Time Detox: USD 25
7 Day Detox: USD 55
UK
One Time Detox: Pounds 25
7 Day Detox: Pounds 55